Prysmian Group akselerer  forpliktelsen til bærekraftig forretningsdrift med sosiale målsetninger som går hånd i hånd med klimaambisjonene

Prysmian Group akselerer forpliktelsen til bærekraftig forretningsdrift med sosiale målsetninger som går hånd i hånd med klimaambisjonene

De nye målsetningene setter søkelys på nøkkelområder som mangfold, likestilling og inkludering; digital inkludering; målbar støtte til lokalsamfunnene; medarbeiderengasjement og kompetanseutvikling

20 Jul 2021

Målsetningene inkluderer også en forpliktelse til 30% kvinnelige toppledere og rekruttering av mer enn 500 kvinner i tekniske roller innen 2030

De nye sosiale ambisjonene kompletterer konsernets klimaambisjoner som inkluderer vitenskapsbaserte målsetninger for å redusere utslipp og nå netto nullutslipp mellom 2035 og 2040[1]

 

Milano, 15. juli 2021 - Prysmian Group, verdens ledende leverandør av energi- og telekabelsystemer, bekreftet i dag sin ambisjon om å være en global leder på bærekraft med kunngjøringen av nye målsetninger for sosiale ambisjoner ved siden av sine eksisterende klima-målsetninger.

Hovedfokusområdene for konsernets nye sosiale ambisjoner inkluderer forpliktelser for å forbedre mangfold, likestilling og inkludering; digital inkludering; støtte til lokalsamfunnene; ansattes engasjement og kompetanse. Nye målsetninger for 2030 understøtter Prysmians sosiale ambisjoner og er ytterligere tilpasset FNs bærekraftsmål.

Valerio Battista, administrerende direktør i Prysmian Group: ”I Prysmian er vi forpliktet til å fremme utviklingen av våre ansatte, å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunn i våre globale markeder og være modige i møte med de økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige utfordringene de møter. Lanseringen av målsetningene for våre sosiale ambisjoner bekrefter og styrker Prysmians forpliktelse til modig og nødvendig handling. "

Bærekraftsansvarlig Maria Cristina Bifulco: ”Akkurat som vi ønsker å spille en aktiv rolle i energiomstillingen, vil vi aktivt fremme overgangen mot et mer likeverdig, mangfoldig, inkluderende og rikt arbeidsmiljø og ha en positiv innvirkning på utviklingen lokalsamfunnene vi opererer i.

“Våre investorer fokuserer i økende grad på det sosiale aspektet av bærekraft. Kombinert med de styringsforpliktelsene vi kunngjorde med dannelsen av vårt nye styre i mars, er løftene vi kunngjør i dag, ikke bare i tråd med våre egne verdier, men også med beste praksis internasjonalt og kravene til bærekraft-fokuserte investorer.”

Prysmians sosiale ambisjon utfyller klimaendringsambisjonen, som tar sikte på å gjøre Prysmian til en av de ledende teknologiske aktørene i overgangen til karbonfattig energi. Klimastrategien vedtar vitenskapsbaserte mål tilpasset kravene i Parisavtalen, som setter et mål om netto nullutslipp mellom 2035 og 2040 for utslippene som genereres av virksomheten (Scope 1 og 2) og for verdikjedeutslipp innen 2050 (Scope 3). Fullstendige detaljer om målene og bærekraftsplanen er tilgjengelig på konsernets hjemmeside på https://www.prysmiangroup.com/en/sustainability

Med målet om å støtte den forventede akselerasjonen av utviklingen av nye ubåt- og underjordiske kraftforbindelser (hovedsakelig koblinger til og sammenkoblinger av vindparker til havs), har konsernet planlagt investeringer i området 450 millioner euro innen 2022 (over 50% av totale investeringer), som også er ment å forbedre organisasjonen og forsyningskjedens bærekraftighet. 48% av Prysmians salg kan allerede tilskrives forretningssegmenter og produkter som bidrar til fremveksten av en karbonfattig økonomi.

Å utnytte fullt ut den kompetansen våre ansatte representerer globalt er en integrert del av Prysmians langsiktige bærekraftsstrategi. Prysmian utvikler seg proaktivt som en organisasjon som anerkjenner behovet for mangfold, inkludering og likestilling på alle nivåer, og er forpliktet til å styrke flere kvinner til å arbeide med Prysmian i tekniske og vitenskapelige roller. Konsernet promoterer også programmer for å utvide den digitale inkluderingen til alle sine ansatte, samtidig som diskriminering etter rolle eller stilling elimineres.

Prysmian Group har vedtatt Women's Empowerment Principles og fremmer likestilling i hele virksomheten. Konsernet fortsetter å forbedre balansen mellom arbeid og privatliv for å åpne for nye karrieremuligheter, spesielt for kvinner. Andre tiltak inkluderer barnepass og returgaranti etter foreldrepermisjon samt fleksible arbeidstidsmodeller og deltidsarbeid, også for ledere.

 

[1] For the emissions generated by its operations (Scope 1 and Scope 2), and by 2050 for the emissions generated by the value chain (Scope 3).